srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi piLLai – kunthInagaram (konthagai)

thirunakshathram: vaikAsi, visAkam

avathAra sthalam: kunthInagaram (konthagai)

AchAryan: piLLai lOkAchAryar

sishyas: azhagiya maNavALa mAmunigaL, satakOpa jIyar (bhavishyadhAcAryan sannidhi), thathvEsa jIyar, etc

Place where he attained paramapadham: AzhwArthirunagari

Works: periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam

thaniyan:

nama SrISailanAthAya kunthI nakara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *