Srutha prakASikA bhattar (sudharSana sUri)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram not known
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan vEdha vyAsa bhattar, nadAthUr ammAL
sishyas
Works
 •  Srutha prakAsikai
 • Srutha pradhIpikai
 • vyAkyAnam for vEdhArtha sangraham (thAthparya dhIpikai)
 • vyAkyAnams for SaraNAgathi gadhyam and subhAla upanishadh, suka pakshIyam
thaniyan yathIndhra krutha bhAshyArthA yadh vyAkyAnEna dharsithA:
varam sudharSanAryam tham vandhE kUra kulAdhipam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment