vEdha vyAsa bhattar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

azhwan_bhattars

AzhwAn with parAsara bhattar and vEdha vyAsa bhattar

thirunakshathram vaikAsi, anusham
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan embAr
sishyas
Works
  • Arthi, etc
thaniyan pauthram srIrAmamisrasya SrIvathsAngasya nandhanam
rAmasUrim bhajE bhattaparAsAravarAnujam

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

1 thought on “vEdha vyAsa bhattar”

Leave a Comment