thirumangai AzhwAr

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: kArthigai, kArthigai avathAra sthalam: thirukkuraiyalUr AchAryan: vishwaksEnar, thirunaRaiyUr nambi, thriukkaNNapuram sauri perumAL Sishyas: His brother-in-law iLayAzhwAr, parakAla sishyar, nIrmEl nadappAn, thALUthuvAn, thOrA vazhakkan, nizhalil maRaivAn, uyarath thonguvAn, Works: periya thirumozhi, thirukkuRunthANdagam, thiruvezhukkURRirukkai, siriya thirumadal, periya thirumadal, thiruneduNthANdagam Place where he attained paramapadham: thirukkuRungudi … Read more