പെരിയ നംബി

പ്രപന്നനുക്ക് അന്തിമ ദേശ നിയമമില്ലാ. അവന്‍റെ ഊര്തന്നെ വൈകുന്ന്‍ഠമാണ്

മണക്കാൽ നംബി

ആചാര്യ കൈങ്കര്യത്തിനു ഉദാഹരണം. ആളവന്താരെ എളുപ്പവായി വീട്ടെടുത്ത്.