aruLALa perumAL emperumAnAr

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: aruLALa perumAL emperumAnAr – thiruppAdagam thirunakshathram: kArthigai, bharaNi avathAra sthalam: vinjimUr AchAryan: emperumAnAr sishyAs: ananthAzhwAn, echchAn, thoNdanUr nambi, marudhUr nambi, etc Works: jnAna sAram, pramEya sAram, etc Born in vinjimUr (Andhra pradhEsh), he was originally known as yagya mUrthy and was an adhvaithi. He … Read more