dhEvarAja guru (eRumbi appA)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

eRumbiappA-kAnchi

eRumbi appA – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai

thirunakshathram: aippasi, rEvathi

avathAra sthalam: eRumbi

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyAs: periyavappA (his own son), sEnApathi AzhwAn

Works: pUrva dhinacharyA, uththara dhinacharyA, varavaramuni sathakam, vilakshaNa mOksha adhikAri nirNayam, last pAsuram of upadhEsa raththina mAlai (mannuyirgAL …)

thaniyan:

saumya jAmAthru yOgIndhra sharanAmbhuja shatpadham
dhEvarAja gurum vandhE dhivya jnAna pradham shubham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *