lOkArya muni (piLLai lOkam jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

pillailokam-jeeyar

piLLai lOkam jIyar – thiruvallikkENi

thirunakshathram: chithrai, thiruvONam (sravaNam)

avathAra sthalam: kAnchIpuram

AchAryan: satakOpAchAryar

Works: thaniyan vyAkyAnams, rAmAnujArya dhivya charithai, yathIndhra pravaNa prabhAvam, vyAkyAnam for rAmAnusa nURRanthAdhi, vyAkyAnams for most of mAmunigaL’s srIsUkthis, vyAkyAnams for some rahasya granthams, vyAkyAnam for cheyya thAmarai thAzhinai (mAmunigaL vAzhi thirunAmam), srI vaishNava samayAchAra nishkarsham

thaniyan:

srIsatAri gurOrdhivya srIpAdhAbhja madhuvratham
srImathyathIndhrapravaNam srI lOkArya munim bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

1 thought on “lOkArya muni (piLLai lOkam jIyar)

  1. Pingback: rAmAnusa nURRanthAdhi – thaniyans | dhivya prabandham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *