మాఱనేఱి నంబి

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః ఆళవందార్ (మధ్యలో) దైవవారి ఆణ్డాన్ మరియు మాఱనేఱి నంబి – శ్రీ రామానుజుల సన్నిధి, శ్రీ రంగము తిరునక్షత్రము : ఆని, ఆశ్లేష (ఆయిలము) అవతార స్థలము : పురాన్తకము (పాండ్యనాడులో చిన్న పట్టణము) ఆచార్యులు : శ్రీ ఆళవందార్ పరమపదించిన చోటు : శ్రీ రంగం. మాఱనేఱి నంబి గారు శ్రీ ఆళవందార్లకి ప్రియమైన … Read more

తిరుక్కోష్ఠియూర్ నంబి

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః   తిరునక్షత్రము : వైశాఖ మాసము, రోహిణి అవతార స్థలము : తిరుక్కోష్ఠియూర్ ఆచార్యులు : శ్రీ ఆళవందార్ శిష్యులు : రామానుజులు (గ్రంథ కలక్షేప శిష్య) పెరియళ్వార్లు వారి పెరియళ్వార్ తిరుమొళి 4.4 – నావ కారియమ్ పదిగమున తిరుక్కోష్ఠియూర్ ను అద్భుతముగా స్తుతించిరి. తిరుక్కురుగై పిరాన్ గా ఈ దివ్య దేశమున … Read more

పెరియ తిరుమలై నంబి

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః తిరు నక్షత్రము: వైశాఖ మాసము,స్వాతి అవతార స్థలము: తిరువేంకటము ఆచార్యులు: శ్రీ ఆళవన్దార్ శిష్యులు: రామానుజులు (గ్రంథ కాలక్షేప శిష్య), మలైకునియ నిన్ఱ పెరుమాళ్, పిళ్ళై తిరుక్కులముడైయార్, భట్టారియరిల్ శఠగోపదాసులు. శ్రీ తిరుమల నంబి గారు శ్రీ వేంకటనాథుని కృపతో తిరుమలలో జన్మించారు. వీరు శ్రీ ఆళవందార్ శిష్యులలో ప్రధానులు. వీరికి ఆ వేంకటనాథుని పైన ఉన్న … Read more

తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ అరయర్

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ అరయర్ శ్రీరంగం తిరునక్షత్రము : వైకాశి, కేట్టై అవతార స్తలము : శ్రీ రంగము ఆచార్యులు : మణక్కాల్ నమ్బి, ఆళవన్దార్ శిష్యులు : ఎమ్పెరుమానార్ (గ్రంథ కాలక్షేప శిష్యులు) పరమపదించిన చోటు : శ్రీరంగము తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ అరయర్, వీరు శ్రీ అళవందార్లకు తొలి సంతానము. ప్రథమ శిష్యులు. అరయర్లు ఆళ్వార్ల … Read more

కురుగై కావలప్పన్

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః తిరు నక్షత్రము : తై, విశాఖ అవతార స్థలము : ఆళ్వార్ తిరునగరి ఆచార్యులు : శ్రీ నాథమునులు కురుగై అను నగరమున జన్మించిననందున వీరికి కురుగై కావలప్పన్ అని నామము వచ్చినది. వీరు శ్రీ నాథమునులకు అత్యంత ప్రియమైన శిష్యులు. శ్రీ నాథమునులు కాట్టుమన్నార్ కొవెళకి వచ్చిన తరువాత పెరుమాళ్ళ యందు ద్యానం … Read more

తిరుక్కచ్చి నంబి

శ్రీఃశ్రీమతే రామానుజాయ నమఃశ్రీమద్ వరవరమునయే నమఃశ్రీ వానాచల మహామునయే నమః తిరు నక్షత్రము : మాఘ మాసము (మాసి), మృగశిరా నక్షత్రము అవతార స్థలము : పూవిరుందవల్లి ఆచార్యులు : ఆళవందార్ శిష్యులు  : ఎమ్పెరుమానార్ (అభిమాన శిష్యులు) పరమపదము చేరిన చోటు : పూవిరుందవల్లి శ్రీసూక్తులు : దేవరాజ అష్టకము తిరుక్కచ్చి నంబి గారికి కాంచీపూర్ణులు, గజేంద్ర దాసర్ అను నామధేయములు ఉన్నవి. వీరు ప్రతి నిత్యము శ్రీకంచి వరదరాజ స్వామికి ఆలవట్ట కైంకర్యము (చామర … Read more