kOla varAhArya (nAlUr piLLai)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram pUsam (pushyam)
avathAra sthalam mElpAdagam (thoNdai nAdu)
Place where he attained paramapadham
AchAryan eeyuNNi padhmanAbhap perumAL
sishyas nAlUrAchchAn piLLai, thiruppuLingudi jIyar and thirukkaNNangudi jIyar
Works
thaniyan chathurgrAma kulOdhbhUtham dhrAvida bhrahma vEdhinam
yagyArya vamsathilakam srIvarAhamaham bhajE

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment