mahathAhvaya (pEyAzhwAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pEyAzhwAr

thirunakshathram aippasi, sadhayam
avathAra sthalam thirumayilai
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan dhrushtvA hrushtam thadhA vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AsrayE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment