vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram aippasi, pUrAdam
avathAra sthalam kArAnchi
Place where he attained paramapadham
AchAryan SrI mahAlakshmi
sishyas
Works vishwaksEna samhithai
thaniyan SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Glories

 archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment