SrI varavaramuni (maNavALa mAmunigaL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

srisailesa-thanian-smallmAmunigaL lecturing in front of srIranganAtha

thirunakshathram: aippasi, thirumUlam

avathAra sthalam: AzhwAr thirunagari

AchAryan: thiruvAimozhip piLLai

Sishyas: ashta dhik gajangaL – srI ranganAtha, ponnadikkAl jIyar, kOil aNNan, pathangi paravasthu pattarpirAn jIyar, thiruvEnkata jIyar, eRumbiappA, prathivAdhi bhayankaram aNNan, appiLLai, appiLLAr. nava rathnangaL – sEnai muthaliAndAn nAyanAr, satagOpa dhAsar (nAlUr siRRAththAn), kanthAdai pOrERRu nAyan, yEttUr singarAchAryar, kanthAdai aNNappan, kanthAdai thirukkOpurathu nAyanAr, kanthAdai nAraNappai, kanthAdai thOzhapparappai, kanthAdai azhaiththu vAzhviththa perumAL. He had many other sishyas from various thiruvamsams, thirumALigais and dhivya dhEsams.

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: prabhandhams: sri dhEvarAja mangaLam, yathirAja vimsathi, upadhEsa raththina mAlai, thiruvAimozhi nURRandhAthi, Arthi prabhandham. vyAkyAnams for: mumukshuppadi, thathva thrayam, srIvachana bhUshaNam, AchArya hrudhayam, periyAzhwAr thirumozhi (for the portion which was missing from periyavAchAn piLLai’s vyAkyAnam), rAmAnusa nURRandhAthi. pramANa thirattu (compilation of all slOkams, sAsthra vAkhyams in a particular gratham) for: eedu 36000 padi, gyAna sAram, pramEya sAram, thathva thrayam, srIvachana bhUshaNam.

thaniyan

srisailEsa dayApatram dhIbhaktyAdi gunAravm|
yatIndra pravnam vandE ramyajAmAtaram munim||

Audios:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

3 thoughts on “SrI varavaramuni (maNavALa mAmunigaL)

  1. Pingback: rAmAnusa nURRanthAdhi | dhivya prabandham

  2. Pingback: rAmAnusa nURRanthAdhi – avathArikai (Introduction) | dhivya prabandham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *