nAyanArAchchAn piLLai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is shown as chithrai)

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: periyavAchchAn piLLai

sishyas: vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, srI rangAchAryar, parakAla dhAsar, etc

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: charamOpAya nirNayam (http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html), aNuthva purushakArahtva samarthanam, jnAnArNavam, muktha bOgAvaLi, vyAkyAnam for ALavandhAr‘s chathu: slOki, vyAkyAnam for vishNu sEshi slOkam of periyavAchAn piLLai, thatva thraya vivaraNam, kaivalya nirNayam, etc

thaniyan:

sruthyarthasArajanakam smruthibAlamithram
padhmOllasadh bhagavadhangri purANabhandhum
gyAnAdhirAjam abhayapradharAja sUnum
asmath gurum paramakAruNikam namAmi

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *