piLLai lOkAchAryar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

piLLai lOkAchAryar – srIrangam

thirunakshathram: ippasi, thiruvONam

avathAra sthalam: srirangam

AchAryan: vadakku thiruvIdhi piLLai

sishyas: kUra kuLothama dhAsar, viLAn chOlai piLLai, thiruvAimozhi piLLai, maNappAkkathu nambi, kOttur aNNar, thirupputkuzhi jIyar, thiurkannangudi piLLai, kolli kAvala dhAsar, etc

Place where he attained paramapadham: jyOthishkudi (near madhurai)

Works: yAdhrichika padi, mumukshupadi, sriya:pathi padi, parantha padi, thani praNavam, thani dhvayam, thani charamam, artha panchakam, thathva thrayam, thathva sEkaram, sAra sangraham, archirAdhi, pramEya sEkaram, samsAra sAmrAjyam, prapanna parithrANam, navarathina mAlai, nava vidha sambandham, sri vachana bhUshanam and many more.

thaniyan:

lOkAchAryAya guravE krishNa pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi sandhashta jIva jIvAthavE nama:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *