శ్రీ శృత ప్రకాశిక భట్టర్

శ్రీ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమత్ వరవరమునయే నమ:శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ: అవతార స్థలము: శ్రీరంగము ఆచార్యులు: వేద వ్యాస భట్టర్, నడాదూర్ అమ్మాళ్ శ్రీ సూక్తులు: శృత ప్రకాశిక, శృత ప్రదీపక, వేదార్ధ సంగ్రహము వ్యాఖ్యానము (తాత్పర్య దీపిక), శరణాగతి గద్యము మరియు సుబాలోపనిషత్తులకు వ్యాఖ్యానము, శుకపక్షీయము. శ్రీ పరాశర భట్టర్ పుత్రులు శ్రీ వేద వ్యాస భట్టర్ పౌత్రులుగా అవతరించిన శ్రీ శృత ప్రకాశిక భట్టర్ శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయములో సుప్రసిద్ధ ఆచార్యపురుషులు. శ్రీ భాష్యమునకు … Read more

నడాదూర్ అమ్మాళ్

   శ్రీ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వవరవరమునయే నమ: శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:                        ఎంగలాళ్వాన్ శ్రీ చరణములలో నడాదూర్ అమ్మాళ్ తిరునక్షత్రము:  చైత్ర,  చిత్త అవతార స్థలము: కాంచీపురం ఆచార్యులు: ఎంగలాళ్వాన్ శిష్యులు: శ్రీ శ్రుతప్రకాశికభట్టర్  (సుదర్శన సూరి), శ్రీ కిడాంబి అప్పుళ్ళార్ మొదలగువారు పరమపదము చేరిన ప్రదేశము: కాంచీపురం శ్రీ సూక్తులు: తత్త్వసారము, పరత్వాది పంచకము (లఘువివరణము – http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-parathvadhi.html), … Read more