SrI SatakOpa (nammAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

namalawar

thirunakshathram vaigAsi, visAgam
avathAra sthalam AzhwAr thirunagari
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas madhurakavi AzhwAr, nAthamunigaL
Works
thaniyan mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

Learn Santhai & Meanings:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation

nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr
sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

nammAzhwAr’s thiruvAimozhi anubhavam

nammazhwar-nayanar-mamunigalnammAzhwAr, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, maNavALa mAmunigaL

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment