srIman nArAyaNan (periya perumAL)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3

thirunakshathram panguni, rOhiNi [As krishNa, AvaNi, rOhiNi]
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan
sishyas
Works  bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan etc
thaniyan srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Learn bhagavath githA Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English
Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

1 thought on “srIman nArAyaNan (periya perumAL)”

Leave a Comment