ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವೆ.  (https://acharyas.koyil.org/index.php/2021/02/23/thiruvaimozhi-pillai-kannada) ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್: ಐಪ್ಪಸಿ, ತಿರುಮೂಲಂ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ (ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್)

ಆಚಾರ್ಯನ್: ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ

ಶಿಷ್ಯರು:

ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು – ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್, ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್, ಪತಂಗಿ ಪರವಸ್ತು ಪಟ್ಟರ್ಪಿರಾನ್ ಜೀಯರ್, ತಿರುವೇಂಕಟ ಜೀಯರ್, ಎಱುಂಬಿಯಪ್ಪಾ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣನ್, ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ, ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್.

ನವ ರತ್ನಗಳು – ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾಂಡಾನ್ ನಾಯನಾರ್, ಶಠಗೋಪ ದಾಸರ್ (ನಾಲೂರ್ ಸಿಱ್ಱಾತ್ತಾನ್), ಕನ್ಧಾಡೈ ಪೋರೇಱ್ಱು ನಾಯನ್, ಯೇಟ್ಟುರ್ ಸಿನ್ಗರಾಚಾಯರ್, ಕನ್ಧಾಡೈ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ್, ಕನ್ಧಾಡೈ ತಿರುಕ್ಕೋಪುರತ್ತು ನಾಯನಾರ್, ಕನ್ಧಾಡೈ ನಾರಣಪ್ಪೈ, ಕನ್ಧಾಡೈ ತೋೞಪ್ಪರಪ್ಪೈ, ಕನ್ಧಾಡೈ ಅೞೈತ್ತು ವಾೞ್ವಿತ್ತ ಪೆರುಮಾಳ್. ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ತಿರುವಂಶಗಳು, ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಶಿಷ್ಯರು.

ಪರಮಪದ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳ: ತಿರುವರಂಗಂ (ಶ್ರೀರಂಗಂ)

ಕೃತಿಗಳು:

ಪ್ರಬಂದಂಗಳು: ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಮಂಗಳಂ, ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿ, ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ, ಆರ್ತಿ ಪ್ರಬಂದಂ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು: ಮುಮುಕ್ಷುಪಡಿ, ತತ್ವ ತ್ರಯಂ, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನಂ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಂ, ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ (ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಉಳಿದವು ), ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ.

ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಗ್ರಹ (ಶ್ಲೋಕ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನ): ಈಡು 36000 ಪಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಾರಂ, ಪ್ರಮೇಯ ಸಾರಂ, ತತ್ವ ತ್ರಯಂ, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನಂ.

ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನ್ನಾರ್ರರು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ತಿಗೞ ಕಿಡನ್ದಾನ್ ತಿರುನಾವೀಱುಡಯ ಪಿರಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಆದಿಶೇಷನ್ ಅವತಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯತಿರಾಜರ್ (ರಾಮಾನುಜರ) ಪುನರ್ ಅವತಾರ ಹಾಗೂ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿ, ಸುಂದರ ಜಾಮಾತ್ರು ಮುನಿ, ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತ್ರು ಮುನಿ, ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತ್ರು ಯೋಗಿ, ವರವರಮುನಿ, ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣರ್, ಕಾಂತೊಪಯಂತಾ, ರಾಮಾನುಜನ್ ಪೊನ್ನಡಿ, ಸೌಮ್ಯ ಜಾಮಾತ್ರು ಯೋಗೀಂದ್ರರ್, ಕೋಯಿಲ್ ಸೆಲ್ವ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ.ಅವರಿಗೆ ಪೆರಿಯ ಜೀಯರ್, ವಿಶದವಾಕ್ ಶಿಖಾಮಣಿ , ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಾದ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಗಳು ಇವೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಇತಿಹಾಸ

 • ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆದಿಶೇಷರ ಅವತಾರವಾಗಿ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು .

ಮಾಮುನಿಗಳು – ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ, ಅಷ್ಟ ಧಿಕ್ಗಜರು  ಅವರ ತಿರುವಡಿಯಲ್ಲಿ

 • ಅವರು  ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ ಕಿಡಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
 • ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ವೈಭವಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೆ  ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
 • ಅವರ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು  108 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ (ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ ನಲ್ಲಿ), ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು  ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ “ಎಮ್ಮೆಯನ್ ರಾಮಾನುಸನ್  ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಪರಮಪದಂ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು  ದರಿಶನ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಮತ್ತು ಈಡು 36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ  ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅೞಗಿಯ ವರಧರ್ (ವಾನಮಾಮಲೈಯಿಂದ) ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್  ನಾಯನಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರಿಗೆ ವಾನಮಾಮಲೈ ಜೀಯರ್ (ಅವನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಕಾರಣ) ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ (ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು  ನಾಯನಾರ್ ನ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅನುಸರಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ – ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಅಡಿಪಾಯ).
 • ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅವರ ನಿಯಮನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸಿಸಲು , ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಆಂಡಾಲ್ ರಂಗಮನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ಅೞಗರ್ ಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು  ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಪುರುಷಕಾರಂ ದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್, ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಾರ್, ಸೇನೈ ಮುಧಲಿಯಾರ್  ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಮತ್ತು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಗಳೊಡನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಮಾಡಿದರು.  ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ  ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಠಗೋಪಂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ಅವರು  ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು  ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸಂ (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು) ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ , ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಎಲ್ಲಾ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಒಮ್ಮೆ, ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಯ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಜೀಯರ್ ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ನಂತರ ಅವರು ತಿರುವೆಂಕಟಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಿರುಕ್ಕೊವಲೂರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಡಿಗೈನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ, ಪೆರಿಯ ಕೇಳ್ವಿ  ಅಪ್ಪನ್ ಜೀಯರ್ (ಇವರನ್ನು  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು) ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ , ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ (ಗ್ರುಹಸ್ಥರ್) ಅಂತೆ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಲ್ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಕಮಲದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನಂ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು “ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಈಟ್ಟು ಪೆರುಕ್ಕರ್ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ  ಪೆರುಮಾಳ್  ನಾಯನಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಸುಕ್ರುತ್ (ಜೀವ ಉಸಿರು) ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ್ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅವರು ಶುಭ ಸ್ವಪ್ನಂ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿರುಮಲೈಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾಯನಾರ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತಿರುವೆಂಕಟ ಮಲೈ, ಗೋವಿಂದ ರಾಜರ್, ನರಸಿಂಹರ್ (ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಪೂಜಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಮಲೈ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಪೆರಿಯ ಕೇಳ್ವಿ  ಅಪ್ಪನ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಾಯನಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೆಯಾನ್ ಬಳಿ ಕರೆದು ತರುತ್ತಾರೆ. ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೆಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಠಗೋಪಂಗಳನ್ನು  ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಅವನಿಂದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು  ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿ  ಧೇವ ಪೆರುಮಾಲ್ ಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.ಮತ್ತು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್  ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಂತೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಠಗೋಪಂಗಳನ್ನು  ನೀಡುತ್ತಾರೆ

ಮಾಮುನಿಗಳ್ – ಕಾಂಚೀಪುರಂ

 • ಅವರು ನಂತರ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್ ತಲುಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳಶಾಸನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 
 • ಅವರು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಿಡಂಬಿ ನಾಯನಾರ್ (ಕಿಡಂಬಿ ಆಚ್ಛಾನ್ ಅವರ ವಂಶಸ್ತರು ) ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ( ಉಪನ್ಯಾಸ  ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು) ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.  ಎಂದಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತರ್ಕ ಸಂವಾದ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಯಮವು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ನಂತರ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಮನವರಿಕೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರ್ಕ ಮಾಡಲು ಬಂದವರು ಅವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು   
 • ಕಿಡಂಬಿ ನಾಯನಾರ್  ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ  ಪೆರುಮಾಳ್  ನಾಯನಾರ್ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುವರು.. ಕಿಡಂಬಿ ನಾಯನಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ ಕಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ  ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ  ಪೆರುಮಾಳ್  ನಾಯನಾರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆದಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಡಂಬಿ ನಾಯನಾರ್ ತುಂಬಾ ಭಾವಪರವಶನಾಗುತ್ತಾ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಭ್ಯಾಷ್ಯಂ  ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದದನ್ನು ಕಂಡು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಡೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಆ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಶೌಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಯಿಗರ ಅಡ್ಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಠಗೋಪ ಜೀಯರ್( ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ  ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು  ) ಅವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.  ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅದೇ ತಿರುನಾಮಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತರೆ  (ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಬಯಸಿದ ದೈವಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ) ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಪಲ್ಲವ ರಾಯನ್ ಮಠವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ . ಹೀಗೆ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್      ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ . ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ “ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಯೆ ಇನ್ನೊಮೊರು ನೂಱ್ಱಾಂಡಿರುಂ “ ಹಾಡಿದರು.
 • ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಮಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ . ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರ ತಿರುಮಾಳಿಗೈ ಮರಳಿನಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿರುಮಲೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಷೆಪಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ (ಈಡು ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಭಂಧಂಗಳು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ವೈಭವಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ  ದಿವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರ ವೈಭವಗಳು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಬಂದು ಮಾಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಂಜನಂ ಅಪ್ಪಾ (ಇವರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಲ್‌ಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಾಪರ), ಅವರ ಮಗಳು (ಆಚಿಯಾರ್) ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಾರ್‌ಪಿರಾನ್ ಜಿಯರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. 
 • ಸಿಂಗರೇಯರ್ ಎಂಬ ವಲ್ಲುವ ರಾಜೇಂದ್ರಂ (ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ) ಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಅವನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ “ ಮಾಮುನಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಆದಿಶೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಾಮನಿಗಳನ್ನು  ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು “ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು (ಕೋಯಿಲ್ ) ಕನ್ಧಾಡೈ ಅಣ್ಣನ್ ತಿರುಮಾಳಿಗೈ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರು  ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್  ಅನ್ನು ನೋಡು ತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾಮುನಿಗಳು  ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್  ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ (ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿ) ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ  ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ನ ಪುರುಷಕಾರಮ್ (ಶಿಫಾರಸು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು  ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . 
 • ನಂತರ ಆಚಿಯಾರ್ (ತಿರುಮಂಜನಂ ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ಮಗಳು) ಮಗ ಅಪ್ಪಾಚಿಆರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು  ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜಿಯರ್‌ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ , ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ , ತನ್ನದೇ ಆದ ತಿರುವಾೞಿ ಮತ್ತು ತಿರುಚಕ್ಕರಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.  ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಆದರೆ ಅವನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅವರ ನಿಯಮಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಚಿಆರಣ್ಣ ಗಾಗಿ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಎಮ್ಮೆಯಿನ್  ರಾಮಾನುಸನ್  (ಮಾಮುನಿಗಳ  ಪುರ್ವಾಶ್ರಮಂ ಮಗ )  ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾನೆ – ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಯನಾರ್ (ಮಾಮುನಿಗಳ  ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಲಗತ್ತು ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯ ದಿಂದ ಇವರು ಜೀಯರ್ ನಾಯನಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ) ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಅಯ್ಯನ್
 • ಮಾಮುನಿಗಳು  ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ  ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ   ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ , ಪವಿತ್ರ ತಾಮ್ರಭರಣಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಾಚಾರ್ಯನ್ (ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್), ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಅವರ ತಿರುವಾರಾದನ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇನವಾಯರ್ ತಲೈವನ್,  ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿನ್ಡು ನಿಂಱಪಿರಾನ್ ಗೆ  ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 
 • ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಂನಲ್ಲಿನ ಒಂದು  ಚೂರ್ಣಿಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವನರಿಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಾಗ, ಅವರು  ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ನ ಸ-ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ (ವರ್ಗ-ಸಂಗಾತಿ) ಆಗಿದ್ದ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತು  ಆಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರು  ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ , ಆದರೆ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ಹೊರಗಡೆ, ಅವರು ಆಯಿ ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ , ಅವರು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂನಿಂದ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ  ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಯಿಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಯಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ , ಅದು ಮಾಮುನಿಗಳ ಎಂಪೇರುಮನಾರ  ಅಥವಾ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ ಅಥವಾ ಎಂಪೇರುಮಾನ  ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಯಿ  ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ  ವಾಸವನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಅವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ತನ್ನ ಹಾವಿನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಠದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ . ರಾಜನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವನ ಕರುಣೆ  ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ, ಮಾಮುನಿಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವರಿಂದ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕುರುಂಗುಡಿ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ್ ನ ಪ್ರಸಾದಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ . ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿರುಮಗನ ಸನ್ನಿಧಿ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಿಶೇಷನ ಅಂಶವಾದ ಮಾಮುನಿಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳ ಪಾದಗಳ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬೇಕು , ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ – ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಅವರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ- ಅವು ಪೂರ್ವ ದಿನಚರ್ಯ ( ಮಾಮುನಿಗಳ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿನಚರ್ಯ (ಮಾಮುನಿಗಳ ಸಂಜೆಯ ದಿನಚರಿ ) 
 • ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಂದಾಡೈ ನಾಯನ್ ಅವರನ್ನು ಜೀಯರ್ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ .
 •  ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಅವರ ಪುರುಷಕಾರದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್ ಮಾಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ ನಿಯಮನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚರಿಸುತ್ತಾರೆ .   
 • ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾದ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತಿರುವಾಲವಟ್ಟಂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಾಮುನಿಗಳು ಮಂಗಲಾಶಾಸನಂ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ನಂಬಯು ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.   ನಂಬಿ ದಣಿದು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದಾಗ, ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ನಂನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಧಿಶೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಸ್ವತಃ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಅವರು  ತನ್ನ ಅಪಚಾರಮ್ ಅನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾಮುನಿಗಳ್ ನ ಮಠದತ್ತ ಓಡಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾನಂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಶಠಗೋಪ ಕೊಱ್ಱಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿಯು ಆಚಿಯಾರಿಂದ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಅಮ್ಮೆಯಾರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗದ  ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಣುಕಿ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಂ (ಆದಿಶೇಷನ್) ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ.

  ಶಬ್ದ  ಕೇಳಿದ ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಏನು ಕಂಡಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಮ್ಮೆಯಾರ್ ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಮಾಮುನಿಗಳು ಕಿರುನಗೆಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 • ಅದನಂತರ ಮಾಮುನಿಗಳು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ, ತತ್ವ ತ್ರಯಮ್ , ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣಂ ಗೆ ವೇದ , ವೇದಾಂತ,ಇತಿಹಾಸ ,ಪುರಾಣ, ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.. ನಂತರ ಅವರು ಚರಮೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠೆ – ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಲ್ಲವೂ  ಎಂದು ಸಾರಾಂಶ ಕೊಡುವ ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಾರಂ , ಪ್ರಮೇಯ ಸಾರಂ – ಇವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.
 • ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು   ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ ಬರೆದರು. ಇದು  ವೆಣ್ಪಾ  ( ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ – ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭ ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ ವಾದ್ದದು  ) ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ  ಗ್ರಂಥ , ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಿಗಕ್ಕೆ  ಒಂದು ಪಾಸುರಂ, ಪಡಿಗದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೊನ್ದಿಕೆಯಾಗುವ ಪದ್ಯ . ಇಡೀ ಪದಿಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. 

 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು , ಅವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳನ್ನು ,ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನ್ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ , ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಈಡು ಅವತಾರಾಂ ವಿವರಗಳು, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ , ಹಾಗೂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಸಾರಾಂಶವು  ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣವೆಂದು ಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಲವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ “ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲ” ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವೇದಲಪ್ಪೈ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದಲಪ್ಪೈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಲಪ್ಪೈ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜನ್ಮ  ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಪರಿಣಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣ  ತಿರುಮಂಜನ ತೀರ್ಥ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೈಯಾನ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ  ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತಿರುಮಲೈಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಮುನಿಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರ  ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೀರ್ಥ ಪರಿಮಳಂ  (ಏಲಕ್ಕಿ , ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿಸಲು ಮರೆತು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ತೀರ್ಥಂ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು  ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು   ತೀರ್ಥ ಪರಿಮಳಂನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಚಕರ್‌ಗೆ  ಬಳಿ ಓಡುತ್ತಾರೆ  ಆದರೆ ಅರ್ಚಕರ್‌ ಹೇಳುವಂತೆ ತೀರ್ಥ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತೀರ್ಥವು ಪರಿಮಳದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ  ಬಂದಾಗ ಮಾಮುನಿಗಳು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ನ್ ಪರತ್ವಂ  ಸ್ಥಾಪಿಸುವ  “ಒನ್ಱುಂ ದೇವುಂ “ (  ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ 4.10) ಪದಿಗಂ ವಿವಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಮಾಮುನಿಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಣ್ಣನ್  ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು 3 ನೇ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಅಣ್ಣನ್ ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ (ಓರಾನ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೈ ಮೂಲಕ) ಸಂಭಂಧಮ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಆಗ ಅಣ್ಣನ್ ಪೆರಿಯ ಪೇರುಮಾಳಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲಕ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್  ಅವರ ಪುರುಷಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಂಗುವರು.  
 • ನಂತರ ಮಾಮುನಿಗಳು ತಿರುಮಲೈ ಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ , ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ತಂಗಿ, ಕಾಂಚಿ ಪೇರರುಳಾಲನ್ ಗೆ ಮಂಗಳಯಶಾಸನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ  ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಾಚಿಆರಣ್ಣ  ಅವರನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅದನಂತರ ಅವರು ತಿರುಕಕಡಿಗೈ , ಏಱುಂಬಿ, ತಿರುಪ್ಪುಟ್ಕ್ಕುಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೈ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ , ಸಿರಿಯ ಕೇಳ್ವಿ ಅಪ್ಪನ್  ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪೆರಿಯ ಕೇಳ್ವಿ ಅಪ್ಪನ್  ಜೀಯರ್( ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದವವರು)ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ತಿರು ಎವ್ವುಳ್ ವೀರರಾಘವನ್ , ತಿರುವಳ್ಳಿಕ್ಕೇನಿ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಧುರಾಂಥಗಂಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಂತರ ಅವರು ತಿರುವಾಲಿ  ತಿರುನಗರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ವಡಿವೞಗು ಪಾಸುರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗಳಿಗೆ  ಮಂಗಳಾಶಾಸನ  ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ನಂತರ ಅವರು ತಿರುಕಣ್ಣಪುರಂ ತಲುಪಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ (ಸೌರಿರಾಜ) ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನಂತರ ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ  ಅಲ್ಲಿಯೇ  ಇರುತ್ತಾರೆ.
 • ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಗೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಾಚಿಆರಣ್ಣ ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ್  ಅವರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ತಿರುಮೇನಿಗಳನ್ನು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಂಬು ರಾಮಾನುಜಂ ನಿಂದ  ತಯಾರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರ . ಅವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಣ್ಣನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ಈ ಮಾಮುನಿಗಳ ಈ ತಿರುಮೇನಿಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ವಾನಮಾಮಲೈ ಮಠ, ವನಮಾಮಾಲೈ ಮತ್ತು ಮುಧಲಿಯಾನ್ಡಾನ್  ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಲ್ ಕೊಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು). ಅವರು  ತನ್ನ ತಿರುವಾರಾಧನಂನಿಂದ ಅಣ್ಣನ್ ಗೆ “ಎನ್ನೈ ತೀಮನಮ್ ಕೆಡುತಾಯ್ ” ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ  (ಈ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಧಲಿಆಂಡನ್ ತಿರುಮಾಳಿಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಲ್ ಕೊಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು).
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಅಣ್ಣನ್  ಅನ್ನು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ್, ಕಂದಾಡೈ ಅಣ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಂ ಅಣ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಭಗವತ್ ವಿಷಯ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು  ಕಂದಾಡೈ ನಾಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಡು 36000 ಪಡಿ ಗೆ ಅರುಂಪದಂ ಬರೆಯಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ  ಭಗವತ್ ವಿಷಯಂ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಹಾತೊರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರ  ಸ್ವಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವಂ ಸಾಱ್ಱುಮುರೈ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಪವಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆ ಮಂಡಪಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ  ಮಾಡಲು  ಬರುತ್ತಾರೆ . ಆಗ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರ ಮುಂದೆ,  ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ , ಜೀಯರ್ಗಳ,ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ರ  ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಗೆ ಈಡು  36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ . ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ / ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ  ಎಂದು ಬಹಳ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಮರುದಿನ ಅವರು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಂಡಪಂ ಗೆ ( ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸನ್ನಿಧಿಯ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರ ಹೊರಗೆ) ಬಂದಾಗ  , ನಾಚಿಯಾರ್ಗಳೊಡನೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ , ತಿರು ಅನಂತಾಳವಾನ್ , ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ ,ಸೇನೆ ಮುದಲಿಯಾರ್ , ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಮುನಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈಡು  36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊನ್ದಿಗೆ ( 6000 ಪಡಿ,9000 ಪಡಿ,12000 ಪಡಿ,24000 ಪಡಿ ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ,ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ , ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕ, ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಂ, ಶ್ರೀ ಪಾಂಚರಾತ್ರಂ , ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಂ ಇವೆಲ್ಲ  ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪದದಿಂದ ಪದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಣಿ ತಿರುಮೂಲಂ ದಿನದಂದು ಸಾಱ್ಱುಮುರೈ  ದಿನಾಂಕವು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಾಱ್ಱುಮುರೈ  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ , ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅರಂಗನಾಯಕಂ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಅವನನ್ನು ತಡೆದಾಗಲೂ ಗೋಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ “ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಂ “ ಎಂದು ಹಾಡಿದಾಗ , ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಾಗ “ ಧೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ” ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ “ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ  ವಂದೇ ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್ “ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಾಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಧಾಖಲಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೋಷ್ಟಿ ಗೆ ಕರೆತಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಾಳೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಓದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಹೋದನು . ಇದರಿಂದ , ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ತನಿಯನ್ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು  ಸ್ವತಃ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತರು.  ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ – ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ,ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

 • ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೈಯಾನ್ , ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ  ಅೞಗರ್ ಸಹ ಈ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಅನುಸಂಧಾನಂ  ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಭದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಂತಹ ಇತರ ಧಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಗಳು ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು  ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ನಿಯಮನಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ವಡ ನಾಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರ  ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ  ಪರವಾಗಿ ವಡ ದೇಶಂ ಯಾತ್ರೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಆವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಅರಂಗನಗರಪ್ಪನ್ (ಅವರ  ತಿರುವಾರಾಧನ  ಪೆರುಮಾಳ್ ) ಅನ್ನು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ದೈವ ನಾಯಕ ಪೆರುಮಾಳ್ ಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ವಾನಮಾಮಲೈನಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ , ಆ ದೇಶದ ರಾಜ (ಮಹಾಬಲಿ ವಾನ  ನಾಥ ರಾಯನ್ ) ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಮದುರೈ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿರುವರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ .
 • ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ  ಅೞಗರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಕಳೆದುಹೋದ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು . ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಮ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು , ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು  ತನ್ನ ತಿರುಮೇನಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಪದಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಚರಮ ತಿರುಮೇನಿ ಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಆರ್ಥಿ  ಪ್ರಭಂಧಮ್  ರಚಿಸಿ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು  ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು  ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಆದ ಅವರು  ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪರಮಪಧಮ್‌ಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು  ಎಲ್ಲಾ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಭವ್ಯವಾದ ತಧಿಆರಾಧನಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ . ಅವರು  ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮಣಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಗಮನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ನಂತರ ಅವರು “ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಡಿಗಳೆ ಶರಣಂ “, “ವಾೞಿ ಉಲಗಾಸಿರಿಯನ್ “ ಮತ್ತು “ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ  ಶರಣಂ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ವಿಶಾಲವಾದ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ತಕ್ಷಣ ಅವರ  ಮುಂದೆ ಗರುಡನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ  – ಹೀಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಯ ಪೇರುಮಾಳಿಗೆ ಅನೂರ್ಜಿತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಭೋಗಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುವಧ್ಯಯನ  ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು – ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ತನ್ನ ವಡ ನಾಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳ  ಎಲ್ಲಾ ಚರಮ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಮಾಮುನಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು (ಜ್ಞಾನ /ಅನುಷ್ಟಾನ ಪೂರ್ತಿ )

 • ಒಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಪರಸ್ಪರ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ – ಅವರು  ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ  “ನೀವು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷನಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಎರಡು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಂತೆ  ಇಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರಂ ಹೊಂದಲು?”. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ವಡ ದೇಶಂ ನ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ  ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ , ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಂಕರ್ಯಂಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಹಣ / ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಒಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ. ಅವಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು  ಅವಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ – “ವಯಸ್ಸಾದ ಅಳಿಲು ಸಹ ಮರವನ್ನು ಏರಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು  ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ, ಕೆಲವರು ಮಾಮುನಿಗಳ ವೈರಾಗ್ಯ ದಲ್ಲಿ   ದೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಅಮ್ಮೆಯಾರ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಂನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ – ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರು 100% ಭಗವತ್ / ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಟೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು  ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ದೂರವಿರಲು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಒಮ್ಮೆ “ವರಮ್ ತರುಮ್ ಪಿಳ್ಳೈ ” ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನು ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎಂದಿಗೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅನ್ನು   ಕಾಣಲು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಮ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರೂರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 • ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಭಟ್ಟರ್ (ಅರ್ಚಕರ್) ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ, ಪೆರುಮಾಳ್  ಮತ್ತು ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ವಡ ನಾಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಬಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣಂ  ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಿಗಾಗಿ:
  • ಕೇವಲ ಹೋಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ನ ಸಂಭಂಧಂ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೇವಲ ಶಂಖು ಚಕ್ರ ಲಾಂಚನಂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಕೇವಲ ತಿರುವಾರಾಧನಂ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅಚಾರ್ಯರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪರಥಂತ್ರನ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧೀನ) ಆಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು : 

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು
  • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸದಾ ತೆರೆದಿರಬೇಕು
  • ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ “ಎನ್ ತಮ್ಮೈ ವಿಱ್ಕವುಂ ಪೆರುವಾರ್ಗಳೇ ” (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು .
  • ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಂ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ / ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಷ್ಟೈ ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಿಗೆ – ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಚರಮ ನಿಷ್ಟೈಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ / ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ನಾವು ಅನುಸರಿಸದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ವೇಶ್ಯೆಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಪಾಚರಂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ

ಯಾವುದೇ ಅಚಾರ್ಯರ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ವೈಭವವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು  ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ (ಅಧಿಶೇಷನ್‌ನಂತೆ) ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ (ಮತ್ತು ಓದುವುದರಿಂದ) ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 • ಅವರನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನ ಹಾರಮ್ ಮತ್ತು ಒರಾನ್ ವೞಿ ಗುರು ಪರಂಪರೈಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
 • ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದದ್ದು  ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೇಷ ಪರಿಯಂಕಂ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ   – ಮಾಮುನಿಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆೞ್ವಾರ್ / ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇಷ ಪರಿಯಂಕಂ / ಪೀಟಮ್ ಇಲ್ಲ.
 • ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ – ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಟ್‌ಗಳು, ತಿರುಮಾಳಿಗೈ, ಇತ್ಯಾದಿ ಜಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ 
 • ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಐಪ್ಪಸಿ ತಿರುಮೂಲಂ (ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆೞ್ವಾರ್, ತನ್ನ ತಿರುಮಂಜನಂ ನಂತರ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಲ್ಲಕ್ಕು, ಕುಡೈ, ಚಾಮರಂ, ವಾಧ್ಯಮ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ . ಮಾಮುನಿಗಳ ಆಗಮನ ನಂತರವೇ , ಅವರು ತಿರುಮನ್ನ್  ಕಾಪ್ಪು ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಮಾಮುನಿಗಳು , ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ತಿರುವಧ್ಯಯನಂ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ಏಕೈಕ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ  ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರರು ತಿರುವಧ್ಯಯನಂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ್ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಜೀವಂತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ತೀರ್ಥಮ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಚಕರ್ , ಪರಿಚಾರಕರ್ , ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು   ( ಅವರ ವಟ್ಟಿಲ್,ಕುಡೈ , ಚಾಮರಂ ,ಇತ್ಯಾದಿ ) ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಭವಗಳು / ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ – ಶ್ರೀರಂಗಂ ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಚಾ ತಿರುಮೇನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ತಿರುಮೇನಿ ಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಅವರು ಬಹಳ  ಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಪದಗಳು / ಅರ್ಥಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ – ಮಾಮುನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಅರುಳಿಚಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚಿಯಲ್ ಪಾಸುರಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಾಂತ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅವರ ಆಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
 • ಮಾಮುನಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂತರವೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ / ಅವಮಾನಿಸಿದವರಿಗೂ ಅವನು ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯಂ ಹೊಂದಿದ್ದರು , ಅವರು  ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು
 • ನಾವು ಅವರ ತಿರುವಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ, ಅಮಾನವನ್ (ವಿರಜೈ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು) ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಂಸಾರಂನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ್ದು  ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣಮ್ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯೇನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳರ ತನಿಯನ್

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಮ್ ಧೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಮ್ |
ಯತೀದ್ರಂ ಪ್ರವಣವಂನ್ದೇ ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್ ||

ஸ்ரீஸைலேச தயா பாத்ரம் தீபக்த்யாதி குணார்ணவம்
யதீந்த்ர ப்ரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம்

ಸರಳ ಅನುವಾದ: ನಾನು (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ್) ಪೂಜಿಸುವ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ದಯೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಜ್ಞಾನಂ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯಂ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಗರ ಮತ್ತು  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒರಾನ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೈ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಒರಾನ್ ವೞಿ ಪರಂಪರೈ ಕೂಡ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ  ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ (ಸಿಹಿತಿಂಡಿ) (ನಿತ್ಯಾ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ) ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಮುನಿಗಳ  ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆೞ್ವಾರ್  ತಿರುನಗರಿ, ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್, ತಿರುವಹೀಂಧ್ರಪುರಂ, ವಾನಮಾಮಲೈ , ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ  ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬಲ್ಲೆವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ  ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ್ ಸ್ವತಃ.ತಮ್ಮ ಆಚಾರಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು . ಮುಂಬರುವ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಅಚಾರ್ಯರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಮಾಮುನಿಗಳ  ತಿರುವಡಿ ನಿಲೈ ಆಗಿರುವ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ವೈಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸೋಣ. .

 ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ:  https://acharyas.koyil.org/index.php/2016/10/25/azhagiya-manavala-mamunigal-tamil/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://acharyas.koyil.org/index.php

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – https://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – https://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – https://pillai.koyil.org