ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವೆ.  (https://acharyas.koyil.org/index.php/2021/02/23/thiruvaimozhi-pillai-kannada) ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್: ಐಪ್ಪಸಿ, ತಿರುಮೂಲಂ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ (ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್) ಆಚಾರ್ಯನ್: ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು: ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು – ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್, ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್, ಪತಂಗಿ … Read more

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ:ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು:ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವಾೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್‍ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು:ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್ : ಐಪ್ಪಸಿ, ತಿರುವೋಣಮ್ಆಚಾರ್‍ಯರು : ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈಅವತಾರ ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಶಿಷ್ಯರು : ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್, ವಿಳಾನ್ ಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ, ತಿರುವಾಯ್‍ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ, … Read more

ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈ

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಈಗಾಗಲೇ  ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಬಿಳ್ಳೈ (https://acharyas.koyil.org/index.php/2021/02/17/nampillai-kannada/) ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ  ನೋಡೋಣ. ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈ – ಕಾಂಚೀಪುರಂ ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ೦: ಆಣಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ೦: ಶ್ರೀರಂಗಂ ಆಚಾರ್ಯರು:  ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು: ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು, ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್, ಮುಂತಾದವರು. ಪರಮಪದ … Read more

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ

ಶ್ರೀ:ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ( https://acharyas.koyil.org/index.php/2021/01/31/nanjiyar-kannada/ ) ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ಜೀಯರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಓರಾಣ್ ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್ : ಕಾರ್ತಿಕೈ ಕಾರ್ತಿಕೈ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ: ನಮ್ಬೂರ್ ಆಚಾರ್ಯನ್ : ನನ್ಜೀಯರ್ ಪರಮಪದ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ಕೃತಿಗಳು: ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ೩೬೦೦೦ ಪಡಿ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ,ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಮ್ಬು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ,ತಿರುವನ್ದಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್ … Read more

मणक्काल्नम्बि (राममिश्र स्वामी)

श्री:  श्री मते रामानुजाय नमः  श्री मद् वर वर मुनये नमः  श्री वानाचल महा मुनये नमः जय श्रीमन्नारायण । आळ्वार एम्पेरुमन्नार जीयर् तिरुवडिगळे शरणं । पूर्व अनुच्छेदमा ओराण्वाळि गुरु परम्परा अन्तर्गत सातौँ आचार्य “उय्यकोण्डार्” स्वामीजीको जीवनीको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गरेयको थीयो । अब हामी ओराण्वाळि अन्तर्गत आठौँ आचार्य (मणक्काल्नम्बि)को जीवनमा संक्षिप्त प्रकाश प्रस्तुत गर्दै छौं … Read more

ನಂಜೀಯರ್

ಶ್ರೀ:ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ((https://acharyas.koyil.org/index.php/2012/09/11/parasara-bhattar-english/) ನಾವು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ಓರಾಣ್ ವಳಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.                                                ನಂಜೀಯರ್ – ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಮ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್: ಪಂಗುನಿ, ಉತ್ತರಂ … Read more

ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (https://acharyas.koyil.org/index.php/2018/03/12/embar-kannada/) ನಾವು ಎಂಬಾರ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾನ್ ವೞಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ (ತನ್ನ ತಿರುವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜೀಯರ್ ಜೊತೆ) – ಶ್ರೀರಂಗಂ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್ : ವೈಖಾಸಿ ಅನುಷಮ್ ಅವತಾರ ಸ್ಥಲಂ : ಶ್ರೀರಂಗಂ ಆಚಾರ್ಯಾನ್ : ಎಂಬಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು :ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ … Read more

ಎಂಬಾರ್

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (https://acharyas.koyil.org/index.php/2018/02/26/emperumanar-kannada/) ನಾವು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಈಗ ಓರಾನ್ ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ. ಎಂಬಾರ್– ಮಧುರಮಂಗಲಂ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ: ತೈ, ಪುನರ್ ಪೂಸಂ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಮಧುರಮಂಗಲಂ ಆಚಾರ್ಯ: ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಶಿಷ್ಯರು: ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್, ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟರ್. ಪರಮಪದ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳ: ತಿರುವರಂಗಂ ಕೃತಿಗಳು:  ವಿಜ್ಞಾನ … Read more

ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (https://acharyas.koyil.org/index.php/2018/02/22/periya-nambi-kannada/) ನಾವು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಈಗ ಓರಾನ್ ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ. ತಾನಾನ ತಿರುಮೇನಿ (ಶ್ರೀರಂಗಂ) ತಾನುಗಂದ ತಿರುಮೇನಿ (ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್) ತಮರುಗಂದ ತಿರುಮೇನಿ (ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ) ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ: ಚಿತ್ತಿರೈ, ತಿರುವಾದಿರೈ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ಆಚಾರ್ಯ: ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಶಿಷ್ಯರು: ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್, ಮುದಲಿಯಾಂಡಾನ್, ಎಂಬಾರ್, … Read more

ಮಹಾ ಪೂರ್ಣ (ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ)

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ: ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (https://acharyas.koyil.org/index.php/2018/02/21/alavandhar-kannada/) ನಾವು ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಈಗ ಓರಾನ್ ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ – ಶ್ರೀರಂಗಂ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ: ಮಾರ್ಗಳಿ, ಕೇಟ್ಟೈ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಶ್ರೀರಂಗಂ ಆಚಾರ್ಯ: ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು: ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್, ಮಲೈ ಕುನಿಯ ನಿನ್ರಾರ್, ಆರಿಯೂರಿಲ್ ಶ್ರೀ ಶಠಗೋಪ ದಾಸರ್, ಅಣಿ ಅರಂಗತ್ತಮುದನಾರ್ ಪಿಳ್ಳೈ, … Read more