മണക്കാൽ നംബി

ആചാര്യ കൈങ്കര്യത്തിനു ഉദാഹരണം. ആളവന്താരെ എളുപ്പവായി വീട്ടെടുത്ത്.

ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ

ആളവന്താർ പറഞ്ഞത് -“താങ്ങളാണ് ലോകത്തെയും, ലോക ഉടമസ്ഥനായ ശ്രീമന്നാരായണനെയും,അവനെ കീർത്തിക്കുന്ന പ്രഭന്ദങ്ങൾ അറിഞ്ഞ എന്നെയും ഉയ്വിക്കാൻ (മോചിക്കാൻ) വന്നവർ”

നമ്മാഴ്വാർ

സുര്യൻ, സൂര്യൻ പോലെ പ്രകാശിക്കും ശ്രീ രാമൻ മറ്റും ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ തോന്നിട്ടും മാറാത്ത അജ്ഞത അകലെ പോയി.

ദിവ്യ ദംപതി

ശ്രീ: ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ: ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ: ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ: ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ: ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗിലെ ഗുരുപരംപരയിന്‍ ആമുഖവാണ്  (https://acharyas.koyil.org/index.php/2015/03/14/introduction-2-tamil/). മേൽപ്പോട്ടു ഓരണ്‍ വഴി ആചാര്യ പരംപരയിനെ  കുറിച്ചു അറിയാം. ശ്രീരംഗം ചേർത്തി (മീനം ഉത്രം) ഓരാചാര്യൻ തന്‍റെ ശിഷ്യനു, പിന്നിട് ആ സിശ്യന്തന്നെ ആചാര്യനായി അവനുടെ ശിഷ്യനു എന്ന് തുടര്ച്ചയായി സത്യ ജ്ഞാനത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരാണ്‍വഴി. ഇവ്വിടത്ത് സത്യ ജ്ഞാനം എന്ന് കുറിച്ചത്, പുർവാചാര്യരു സഹതാപങ്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അരുളിയതാണ് … Read more

മുഖവുര (തുടര്‍ച്ച)

ശ്രീ: ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ: ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ: ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ: ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ: e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygnwZ3KdbHLyLhTzt ഇതിൻ മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗ് ലേഖനത്തിൽ  (https://acharyas.koyil.org/index.php/2015/04/17/introduction-malayalam/), നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയെ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പെരിയ പെരുമാൾ ആഴ്വാർമാർ ആചാര്യാർമാർ നടുവേ രാമാനുജർ ശ്രിയപ്പതിയായ എമ്ബെരുമാൻ ശ്രീമന്നാരായണൻ ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിൽ ശ്രീദേവി, ഭൂദേവി, നീളാദേവി തുടങ്ങിയ കണക്കിലടങ്ങാത്ത ദിവ്യ മഹിഷിമാരോടും, അനന്തൻ, ഗരുടൻ, വിഷ്വക്ശേനർ തുടങ്ങിയ നിത്യസുരിമാരോടും, മുക്തമ്മാരോടും, എന്നിയെടുക്കാനാവാത്ത കല്യാണ ഗുണങ്ങളുവായി പരിലസിക്കുന്നു. ശ്രീവൈകുണ്ഠമെന്ന പരപദം … Read more

മുഖവുര

ശ്രീ: ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ: ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ: ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ: ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ: ലക്ഷ്മിനാഥ സമാരംഭാം നാഥയാമുനമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം ശ്രീമൻ നാരായണൻ തുടക്കത്തിലും, നാഥമുനികൾ മറ്റും ആളവന്ദാർ നടുവിലും, എന്‍റെ ആചാര്യൻ അറുതിയിലുമുള്ള മഹത്തായ ഗുരുപരമ്പരയിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗുരുപരംബരയിനെ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ ദിവ്യ സ്ലോകം ക്കൂരത്താഴ്വാൻ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സമ്മതിച്ചു  ‘അസ്മദാചാര്യ’ എന്നും പദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ഏംബെരുമാനാർ എന്നാണ് പൊരുൾ. പക്ഷേ പൊതുവേ, ഈ പദം, … Read more