Monthly Archives: May 2015

Sri rAmAnujAchArya (emperumAnAr)

Published by:

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

*
thirunakshathramchithrai, thiruvAdhirai
avathAra sthalamSrIperumbUthUr
AchAryanperiya nambi
Works He has done nine granthams which are considered as nava rathnams namely

thaniyan

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE |
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya nambi and emperumAnAr

Lectures

In English

SrI rAmAnuja vaibhavam Introduction

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – avathAram (birth)

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-Early studies

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-kAnchIpuram days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-SrIrangam days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirumalai yAthrA and kAshmIr yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-dhivyadhESa yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirunArAyaNapuram

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – Conclusion

Download Audio

In Thamizh

ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முன்னுரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-அவதாரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-இளமைக் கல்வி

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த காலம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-ஸ்ரீரங்க வாஸம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருமலை யாத்ரை மற்றும் காஷ்மீர யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திவ்யதேச யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருநாராயணபுரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முடிவுரை

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

emperumAnAr’s instructions

emperumAnAr dhariSanam (SrI rAmAnuja dharSanam)

prabandhams on emperumAnAr

Prose granthams on emperumAnAr

viSishtAdhvaitha philosophy

Articles on emperumAnAr

Other Related links:

Temple websites (part of http://koyil.org/)

Official (tnhrce) websites

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahA pUrNa (periya nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya nambiperiya nambi – srIrangam

thirunakshathram mArgazhi, kEttai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan ALavandhAr
sishyas emperumAnAr, malai kuniya ninRAr, AriyUril sri satagOpa dhAsar, aNi arangathamuthanAr piLLai, thiruvAikkulamudaiyAr bhattar, etc.
Works
 • thiruppathik kOvai ,  thaniyan (glorification) of amalanAdhipirAn (dhivya prabandham)
thaniyan kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya nambi and emperumAnAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio
Pictorial ebook :https://drive.google.com/file/d/1TMpxQKpalDP8s4eELnqemDtJRkjki1ZM/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koil

thirunakshathram Adi, uthrAdam
avathAra sthalam kAttu mannAr kOyil
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNakkAl nambi
sishyas
Works
thaniyan yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

Learn Santhai & Meanings:

chathu:slOki

sthOtra rathnam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI rAma misra (maNakkAl nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

maNakkAl nambi – maNakkAl - Copy

thirunakshathram mAsi, magam
avathAra sthalam maNakkAl (a village on the banks of river cauvery, near srIrangam)
Place where he attained paramapadham
AchAryan uyyakkoNdAr
sishyas
Works
 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of perumAL thirumozhi (dhivya prabandham)
thaniyan ayathnathO yAumunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa NishkrayENa
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/1pjfAzHYeFH2xmVESNV7qmgOh4iKDVm4o/view?usp=sharing

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI puNdarIkAksha (uyyakkoNdAr)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

uyyakondarpuNdarIkAkshar (uyyakkondAr) – thiruveLLarai

thirunakshathram chithrai, kArthigai
avathAra sthalam thiruveLLarai
AchAryan nAthamunigaL
Place where he attained paramapadham
Works
 •  thathva nirNayam
 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of  srI ANdAL
thaniyan nama: pankaja nEthrAya nAtha: srI pAdha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhimathE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nAthamunigaL and uyyakkoNdAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAthamunigaL

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

nathamunigal-1nAthamunigaL – kAttu mannAr kOyil

thirunakshathram Ani, anusham
avathAra sthalam kAttu mannAr kOyil (vIra nArAyaNa puram)
Place where he attained paramapadham
AchAryan nammAzhwAr
sishyas
Works
 • nyAya thathvam
 • yOga rahasyam
 • purusha nirNayam
thaniyan nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nAthamunigaL and uyyakkoNdAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

sri-nammazhwar-gives-sri-bhavishyadhacharyan

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI SatakOpa (nammAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

namalawar

thirunakshathram vaigAsi, visAgam
avathAra sthalam AzhwAr thirunagari
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas madhurakavi AzhwAr, nAthamunigaL
Works
thaniyan mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

Learn Santhai & Meanings:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation

nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr
sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

nammAzhwAr’s thiruvAimozhi anubhavam

nammazhwar-nayanar-mamunigalnammAzhwAr, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, maNavALa mAmunigaL

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram aippasi, pUrAdam
avathAra sthalam kArAnchi
Place where he attained paramapadham
AchAryan SrI mahAlakshmi
sishyas
Works vishwaksEna samhithai
thaniyan SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Glories

 archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram panguni, uthram
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan srIman nArAyaNan
sishyas
Works
thaniyan nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Glories:

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIman nArAyaNan (periya perumAL)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3

thirunakshathram panguni, rOhiNi [As krishNa, AvaNi, rOhiNi]
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan
sishyas
Works  bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan etc
thaniyan srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Learn bhagavath githA Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English
Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org