Monthly Archives: May 2015

Sri rAmAnujAchArya (emperumAnAr)

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

*

thirunakshathram: chithrai, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: SrIperumbUthUr

AchAryan: periya nambi

Works: He has done nine granthams which are considered as nava rathnams namely

thaniyan

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE |
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

Lectures

In English

SrI rAmAnuja vaibhavam Introduction

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – avathAram (birth)

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-Early studies

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-kAnchIpuram days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-SrIrangam days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirumalai yAthrA and kAshmIr yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-dhivyadhESa yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirunArAyaNapuram

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – Conclusion

Download Audio

In Thamizh

ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முன்னுரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-அவதாரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-இளமைக் கல்வி

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த காலம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-ஸ்ரீரங்க வாஸம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருமலை யாத்ரை மற்றும் காஷ்மீர யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திவ்யதேச யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருநாராயணபுரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முடிவுரை

Download Audio

Audios:

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

emperumAnAr’s instructions

emperumAnAr dhariSanam (SrI rAmAnuja dharSanam)

prabandhams on emperumAnAr

Prose granthams on emperumAnAr

viSishtAdhvaitha philosophy

Articles on emperumAnAr

Other Related links:

Temple websites (part of http://koyil.org/)

Official (tnhrce) websites

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahA pUrNa (periya nambi)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya nambiperiya nambi – srIrangam

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr, malai kuniya ninRAr, AriyUril sri satagOpa dhAsar, aNi arangathamuthanAr piLLai, thiruvAikkulamudaiyAr bhattar, etc.

Works:

 • thiruppathik kOvai ,  thaniyan (glorification) of amalanAdhipirAn (dhivya prabandham)

thaniyan:

kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koilThirunakshathram: Adi, uthrAdam

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil

AchAryan :  maNakkAl nambi

Works 

thaniyan:

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI rAma misra (maNakkAl nambi)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

maNakkAl nambi – maNakkAl - Copy

Thirunakshathram: mAsi, magam

avathAra sthalam: maNakkAl (a village on the banks of river cauvery, near srIrangam)

AchAryan: uyyakkoNdAr

Works

 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of periya thirumozhi (dhivya prabandham)

thaniyan:

ayathnathO yAumunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa NishkrayENa
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI puNdarIkAksha (uyyakkoNdAr)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

uyyakondarpuNdarIkAkshar (uyyakkondAr) – thiruveLLarai

thirunakshathram: chithirai, kArthigai

avathAra sthalam: thiruveLLarai

AchAryan: nAthamunigaL

Works

 •  thathva nirNayam
 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of  srI ANdAL

thaniyan:

nama: pankaja nEthrAya nAtha: srI pAdha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhimathE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAthamunigaL

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

nathamunigal-1nAthamunigaL – kAttu mannAr kOyil

 thirunakshathram:  Ani, anusham

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil (vIra nArAyaNa puram)

AchAryan: nammAzhwAr

Works

 • nyAya thathvam
 • yOga rahasyam
 • purusha nirNayam

thaniyan:

nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

sri-nammazhwar-gives-sri-bhavishyadhacharyan

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI SatakOpa (nammAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

namalawar

thirunakshathram:  vaigAsi, visAgam

avathAra sthalam: AzhwArthirunagari

AchAryan: vishwaksEnar

sishyas: madhurakavi AzhwAr, nAthamunigaL

Works:

thaniyan:

mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

nammAzhwAr’s thiruvAimozhi anubhavam

nammazhwar-nayanar-mamunigalnammAzhwAr, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, maNavALa mAmunigaL

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram: aippasi, pUrAdam

AchAryan: SrI mahAlakshmi

Works: vishwaksEna samhithai

thaniyan:

SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Glories

 archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram: panguni, uthram

AchAryan: srIman nArAyaNan

thanian:

nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Glories:

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIman nArAyaNan (periya perumAL)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi

thanian:

srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Works

 bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan, etc

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org