Monthly Archives: May 2015

Sri rAmAnujAchArya (emperumAnAr)

Published by:

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

*

thirunakshathram chithrai, thiruvAdhirai
avathAra sthalam SrIperumbUthUr
AchAryan periya nambi
Works He has done nine granthams which are considered as nava rathnams namely

thaniyan

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE |
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya nambi and emperumAnAr

Lectures

In English

SrI rAmAnuja vaibhavam Introduction

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – avathAram (birth)

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-Early studies

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-kAnchIpuram days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-SrIrangam days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirumalai yAthrA and kAshmIr yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-dhivyadhESa yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirunArAyaNapuram

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – Conclusion

Download Audio

In Thamizh

ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முன்னுரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-அவதாரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-இளமைக் கல்வி

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த காலம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-ஸ்ரீரங்க வாஸம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருமலை யாத்ரை மற்றும் காஷ்மீர யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திவ்யதேச யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருநாராயணபுரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முடிவுரை

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

emperumAnAr’s instructions

emperumAnAr dhariSanam (SrI rAmAnuja dharSanam)

prabandhams on emperumAnAr

Prose granthams on emperumAnAr

viSishtAdhvaitha philosophy

Articles on emperumAnAr

Other Related links:

Temple websites (part of http://koyil.org/)

Official (tnhrce) websites

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahA pUrNa (periya nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya nambiperiya nambi – srIrangam

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr, malai kuniya ninRAr, AriyUril sri satagOpa dhAsar, aNi arangathamuthanAr piLLai, thiruvAikkulamudaiyAr bhattar, etc.

Works:

 • thiruppathik kOvai ,  thaniyan (glorification) of amalanAdhipirAn (dhivya prabandham)

thaniyan:

kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya nambi and emperumAnAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koilThirunakshathram: Adi, uthrAdam

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil

AchAryan :  maNakkAl nambi

Works 

Learn Santhai & Meanings:

chathu:slOki

sthOtra rathnam

thaniyan:

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI rAma misra (maNakkAl nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

maNakkAl nambi – maNakkAl - Copy

Thirunakshathram: mAsi, magam

avathAra sthalam: maNakkAl (a village on the banks of river cauvery, near srIrangam)

AchAryan: uyyakkoNdAr

Works

 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of periya thirumozhi (dhivya prabandham)

thaniyan:

ayathnathO yAumunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa NishkrayENa
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI puNdarIkAksha (uyyakkoNdAr)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

uyyakondarpuNdarIkAkshar (uyyakkondAr) – thiruveLLarai

thirunakshathram: chithirai, kArthigai

avathAra sthalam: thiruveLLarai

AchAryan: nAthamunigaL

Works

 •  thathva nirNayam
 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of  srI ANdAL

thaniyan:

nama: pankaja nEthrAya nAtha: srI pAdha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhimathE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nAthamunigaL and uyyakkoNdAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAthamunigaL

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

nathamunigal-1nAthamunigaL – kAttu mannAr kOyil

 thirunakshathram:  Ani, anusham

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil (vIra nArAyaNa puram)

AchAryan: nammAzhwAr

Works

 • nyAya thathvam
 • yOga rahasyam
 • purusha nirNayam

thaniyan:

nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nAthamunigaL and uyyakkoNdAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

sri-nammazhwar-gives-sri-bhavishyadhacharyan

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI SatakOpa (nammAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

namalawar

thirunakshathram:  vaigAsi, visAgam

avathAra sthalam: AzhwArthirunagari

AchAryan: vishwaksEnar

sishyas: madhurakavi AzhwAr, nAthamunigaL

Works:

Learn Santhai & Meanings:

thaniyan:

mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation

nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr
sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

nammAzhwAr’s thiruvAimozhi anubhavam

nammazhwar-nayanar-mamunigalnammAzhwAr, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, maNavALa mAmunigaL

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram: aippasi, pUrAdam

AchAryan: SrI mahAlakshmi

Works: vishwaksEna samhithai

thaniyan:

SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Glories

 archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram: panguni, uthram

AchAryan: srIman nArAyaNan

thanian:

nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Glories:

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIman nArAyaNan (periya perumAL)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3thirunakshathram: panguni, rOhiNi [As krishNa, AvaNi, rOhiNi]

thanian:

srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Works

 bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan, etc

Learn bhagavath githA Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English
Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org