Monthly Archives: May 2015

Sri rAmAnujAchArya (emperumAnAr)

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

*

thirunakshathram: chithrai, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: SrIperumbUthUr

AchAryan: periya nambi

Works: He has done nine granthams which are considered as nava rathnams namely SrI bhAshyam, gIthA bhAshyam, vEdhArtha sangraham, vEdhAntha dhIpam, vEdhAntha sAram, SaraNAgathi gadhyam, sriranga gadhyam, srIvaikuNta gadhyam and nithya grantham.

thaniyan

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE |
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

Audios:

Beginners Guide:

Life and Glories:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Works of emperumAnAr

emperumAnAr’s instructions

emperumAnAr dhariSanam (SrI rAmAnuja dharSanam)

prabandhams on emperumAnAr

Prose granthams on emperumAnAr

viSishtAdhvaitha philosophy

Articles on emperumAnAr

Other Related links:

Temple websites (part of http://koyil.org/)

Official (tnhrce) websites

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahA pUrNa (periya nambi)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya nambiperiya nambi – srIrangam

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr, malai kuniya ninRAr, AriyUril sri satagOpa dhAsar, aNi arangathamuthanAr piLLai, thiruvAikkulamudaiyAr bhattar, etc.

Works:

  • thiruppathik kOvai ,  thaniyan (glorification) of amalanAdhipirAn (dhivya prabandham)

thaniyan:

kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koilThirunakshathram: Adi, uthrAdam

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil

AchAryan :  maNakkAl nambi

Works : chathu:slOki, sthOtra rathnam, sidhdhi thrayam, Agama prAmaNyam, gIthArtha sangraham

thaniyan:

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI rAma misra (maNakkAl nambi)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

maNakkAl nambi – maNakkAl - Copy

Thirunakshathram: mAsi, magam

avathAra sthalam: maNakkAl (a village on the banks of river cauvery, near srIrangam)

AchAryan: uyyakkoNdAr

Works:    composed/submitted the thaniyan (glorification) of periya thirumozhi (dhivya prabandham)

thaniyan:

ayathnathO yAumunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa NishkrayENa
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam

Life and Glories:

 Audios:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI puNdarIkAksha (uyyakkoNdAr)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

uyyakondarpuNdarIkAkshar (uyyakkondAr) – thiruveLLarai

thirunakshathram: chithirai, kArthigai

avathAra sthalam: thiruveLLarai

AchAryan: nAthamunigaL

Works:  thathva nirNayam, composed/submitted the thaniyan (glorification) of  srI ANdAL

thaniyan:

nama: pankaja nEthrAya nAtha: srI pAdha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhimathE

Life and Glories:

Audios:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAthamunigaL

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

nathamunigal-1nAthamunigaL – kAttu mannAr kOyil

 thirunakshathram:  Ani, anusham

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil (vIra nArAyaNa puram)

AchAryan: nammAzhwAr

Works: nyAya thathvam, yOga rahasyam, purusha nirNayam

thaniyan:

nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

Audios:

Life and Glories:

Related links:

sri-nammazhwar-gives-sri-bhavishyadhacharyan

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI SatakOpa (nammAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

namalawar

thirunakshathram:  vaigAsi, visAgam

avathAra sthalam: AzhwArthirunagari

AchAryan: vishwaksEnar

sishyas: madhurakavi AzhwAr, nAthamunigaL

Works:

  • thiruviruththam (rig vEdha sAram)
  • thiruvAsiriyam (yajur vEdha sAram)
  • periya thiruvandhAdhi (atharvaNa vEdha sAram)
  • thiruvAimozhi (sAma vEdha sAram)

thaniyan:

mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Life and Glories:

Related links:

nammAzhwAr’s thiruvAimozhi anubhavam

nammazhwar-nayanar-mamunigalnammAzhwAr, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, maNavALa mAmunigaL

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram: aippasi, pUrAdam

AchAryan: SrI mahAlakshmi

Works: vishwaksEna samhithai

thaniyan:

SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

 Audios:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram: panguni, uthram

AchAryan: srIman nArAyaNan

thanian:

nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

Audios:

Glories:

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIman nArAyaNan (periya perumAL)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi

thanian:

srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Audios:

Works: bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan, etc

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org