Category Archives: AzhwArs

SrI parakAla (thirumangai AzhwAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Related image

thirumangai AzhwAr

thirunakshathram: kArthigai, kArthigai

avathAra sthalam: thirukkuraiyalUr

AchAryan: vishwaksEnar, thirunaRaiyUr nambi, thriukkaNNapuram saurirAjap perumAL

Sishyas: His brother-in-law iLaiyAzhwAr, parakAla sishyar, nIrmEl nadappAn, thALUthuvAn, thOrA vazhakkan, nizhalil maRaivAn, uyarath thonguvAn,

Works:

Place where he attained paramapadham: thirukkuRungudi

thaniyan:

kalayAmi kalidhvamsam kavim lOka dhivAkAram
yasya gObi: prakAsAbir Avidhyam nihatham thama:

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

munivAhana yOgi (thiruppANAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thiruppANAzhwarthiruppANAzhwAr

thirunakshathram: kArthigai, rOhiNi

avathAra sthalam: uraiyUr (thirukkOzhi)

AchAryan: vishwaksEnar

Works

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

ApAdha chUdam anubhUya harim SayAnam
madhyE kavEra hithur mudhithAntharAthmA
adhrashtruthAm nayanayOr vishayANtharANAm
yO niSchikAya manavai munivAhananam tham

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthAngrirEnu (thoNdaradippodi AzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thondaradipodi-azhwar-mandangudithoNdaradippodi AzhwAr

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: thirumaNdangudi

AchAryan: vishwaksEnar

Works: thirumAlai, thiruppaLLiyezhuchchi

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

thamEva mathvA paravAsudhEvam rangEsayam rAjavadharhaNiyam
prAbhOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOdhA (ANdAL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

andal

ANdAL

thirunakshathram: thiruvAdi, pUram

avathAra sthalam: srIvillipuththUr

AchAryan: periyAzhwAr

Works: thiruppAvai, nAchchiyAr thirumozhi

thaniyan:

nILA thunga sthanagiri thatI suptham uthpOdhya krishNam
pArArthyam svam shruthi shatha shiras sidhdham adhyApayanthI
svOchishtAyAm srajinigaLitham yAbalAth kruthya bhungthE
gOdhA thasyai nama idham idham bhUya EvAsthu bhUya:

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishNuchiththa (periyAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periazhvar

periyAzhwAr

thirunakshathram: Ani, swAthi

avathAra sthalam: SrIvillipuththUr

AchAryan: vishwaksEnar

Works

Place where he attained paramapadham: thirumAlirunchOlai

thaniyan:

gurumukam anadhIthya prAhavEdhAn asEshAn
narapathi parikluptham sulkamAdhAthu kAma:
svasuram amara vandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvija kula thilakam tham vishNuchiththam namAmi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Audios:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kulasEkarAzhwAr

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kulasekarazhwar

kulaSEkarAzhwAr

thirunakshathram: mAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: thiruvanjikkaLam

AchAryan: vishwaksEnar

Works

Place where he attained paramapadham: mannAr kOyil (near thirunelvEli)

thaniyan:

 gushyathE yasya nakarE rangayAthrA dhinE dhinE
thamaham SirasA vandhE rAjAnam kulaSEkaram

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

madhurakavi AzhwAr

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

madhurakavi

madhurakavi AzhwAr

thirunakshathram: chithirai, chithirai

avathAra sthalam: thirukkOLUr

AchAryan: nammAzhwAr

Works:

Place where he attained paramapadham: AzhwAr thirunagari

thaniyan:

avidhitha vishayAntharas chatArEr upanishadhAm upagAna mAthra bOga:
api cha guNa vachAth thadhEka sEshi madhurakavir hrudhayE mamAvirasthu

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthisAra yOgi (thirumazhisai AzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirumazhisaiazhwar

thirumazhisai AzhwAr

thirunakshathram: thai, magam

avathAra sthalam: thirumazhisai

AchAryan: vishwaksEnar, pEyAzhwAr

sishyas: kaNikaNNan, dhrudavrathan

Works:

Place where he attained paramapadham: thirukkudanthai

thaniyan:

Sakthi panchamaya vigrahAthmanE sUkthikArajatha chiththa hAriNE
mukthidhAyaka murAri pAdhayOr bhakthisAra munayE namO nama:

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahathAhvaya (pEyAzhwAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pEyAzhwAr

thirunakshathram: aippasi, sadhayam

avathAra sthalamthirumayilai

AchAryan: vishwaksEnar

Works: mUnRAm thiruvanthAdhi

thaniyan:

dhrushtvA hrushtam thadhA vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhUtha yOgi (bhUthaththAzhwAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

bhuthaththAzhwAr

thirunakshathram: aippasi, avittam

avathAra sthalam: thirukkadalmallai

AchAryan: vishwaksEnar

Works: irandAm thiruvanthAdhi

thaniyan:

mallApura varAdhIsam mAdhavI kusumOdhbhavam
bhUtham namAmi yO vishNOr gYAnadhIpam akalpayath

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org